Horne Sommerland

HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING FREDAG DEN 1. JULI 2005.

Formanden Else Reffstrup, Skarøvej 30, bød velkommen.

Ad 1: Valg af dirigent:

Poul Erik Pedersen, Siøvej 1, blev valgt som dirigent.
PEP konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Ad 2: Bestyrelsens beretning om foreningens virke det forløbne år:

Foreningens hjemmeside www.hornesommerland.dk passes fremover af formanden.

Bronedtagning (altid første lørdag i oktober) forløb planmæssigt.

Nye grundejere er meget velkomne til at deltage.

Gangstier på fællesarealerne samt vores 2 boldbaner bliver klippet i hele vækstperioden.
Resterende fællesarealer bliver ”brakhøstet” medio juni måned.
Bålpladsen lukkede 01.01.05. Dog åbnes den hvert år for grenaffald i perioden
1.juni til 23. juni (Sct.Hans bål)


Opstilling af containere til grenaffald i Kr. Himmelfartsferien blev dårlig udnyttet.
Fremover opfordrer Faaborg Renovation A/S til at en eller flere går sammen om at grenfylde en container. Dette tilbydes som en gratis service iflg. Ida Hansen, Faaborg Renovation A/S tlf. 62611666. Grundejere rekvirerer selv container.

Faaborg Renovation har opstillet 2 boblecontainere på Lyøvej. De er til papir og flasker. Opstillingen er på forsøgsbasis.

Broopsætning (altid sidste lørdag i april) forløb planmæssigt.
Nye grundejere er meget velkomne til at deltage.

Sct. Hansaften 2004 var vejret dårligt og grillningen blev aflyst. Lotte Bundsgaard
holdt en meget personlig, flot og indholdsrig tale.
Sct Hans aften 2005 var vejret pragtfuldt. Grillningen var en succes i år og vi opfordrer endnu flere til at deltage næste år. Borgmester Bo Andersen, Ringe var båltaler. Talens fokus var den kommende storkommune Faaborg-Midtfyn.

Faaborg Elforsyning A/S har meddelt at vestområdets luftledninger nu erstattes med nedlagte elkabler. Arbejdet udføres i august/september og grundejerne må vise forståelse for dette, og påregne gener i forbindelse med gravearbejde mellem skel og vejkant.

Det er dejligt at se at mange grundejere er bevidste om at skære bevoksningen ned i tide, og dermed vise hensyn til naboer og bagboere. Der er dog stadig grundejere som meget opfordres til at beskære. Det ville også være meget fint, hvis grundejere
renholdt vejkanten for græs.

Vi arbejder på at reetablere det yderste af østområdets ophalerampe og at genetablere ophalespillet i vestområdet.

Kommentarer til formandsberetningen:

Finn Junker, Thurøvej 16:
FJ ønsker genopsætning af container næste Kr. Himmelfart.

Anne Grethe Matthiesen Ærøvej 4:

AGM vidste ikke at der var opstillet container af grundejerforeningen.

Formandens svar:
Vi prøver med en container næste Kr. Himmelfart.
Forsiden til sidste års referat af generalforsamling informerede om den opsatte container 5. maj 2005.

Bestyrelsens foreløbige arbejde ang. planer om en ny udstykning bag Horne Sommerland


Forløb i punktform:

 • Bilag 1: Hele Faaborg Kommunes forslag med 2 tegninger
 • Bilag 2: Grundejerforeningens indvendinger til Amt, Naturfredningsforening og Skov- og Naturstyrelsen i Miljøministeriet.
 • Bilag 3: Miljøministeriets udspil til Landsplandirektiv (Marts 2005)
 • Bilag 4: Vores svar på dette(maj 2005). Gamle brev en gang til samt nyt brev.
  Massiv udvidelse i den østlige del, skæmmende for naturområdet - både fraland og vandsiden
  Ikke respekteret skovbyggelinien, stendiger og gravhøj.
  Svinefarm med 160 dyreenheder (250m`s afstandskrav), henvisning til §3 og §4 i bekendtgørelse om erhvervsmæssig dyrehold.
  Strandarealet i den østlige del er meget begrænset (langt fra Lyøvej)


På nuværende tidspunkt har et landsplandirektiv godkendt Faaborg kommunes ønske om at udvide Horne Sommerland. Faaborg kommune skal nu udarbejde lokalplan for området. Herefter 8 ugers høringsfase, som forventes at starte omkring nytår 2005/06.

Kommentarer til ny udstykning:

Ole Tryggedson, Skarøvej 20

OT påpegede at navnet Horne Sommerland alene tilhører den nuværende forening. OT gjorde opmærksom på at den nuværende grundejerforening er sammensat af 2

udstykningsområder – først vestområdet og senere østområdet - og finder det derfor
teknisk muligt at inddrage den nye udstykning i den nuværende Horne Sommerlands Grundejerforening.


Osther, Ærøvej 2
Hvem har startet ideen om udstykning?
Svar: Faaborg kommune.


Poul Erik Pedersen, Siøvej 1

Er foreningens fællesarealer vores?
Svar: De to fællesarealer er vores. Alle nuværende grundejere har økonomisk bidraget til vores fællesarealer.
(Se oversigtskort bagerst i byplanvedtægten - benævnt med fællesstrand i øst og vest)

Jørgen Bach, Thurøvej 38:

JB opfordrer til at give plads til flere og gå i dialog med de nye grundejere.

Aksel Jensen, Siøvej 20:

Vores grunde er maksimeret med baggrund i vores fællesarealer.
Vi skal holde på vores rettigheder.

Henning Sørensen, Egholmvej 12:

Opfordrede til at byde de nye grundejere velkommen.

Jørgen Jensen, Thurøvej 17:

JJ ser at nuværende planer med meget store grunde kan medføre store udlejningshuse. Mange udlejningshuse vil medføre mindre social samhørighed grundejerne i mellem.

Henning Sørensen, Egholmvej 12:

HS ønsker at grundene minimeres, så vi undgår lejekaserner.

Jens Madsen, Skarøvej 8:

Faaborg kommune har fejlagtigt oplyst miljøministeriet, at man kan udnytte faciliteter og at infrastrukturen er på plads. Planerne koster ikke kommunen en krone, men den kan se frem til ejendomsskat fra 140 nye grundejere.

Konklusion:

Grunde og huse skal minimeres.
Der ønskes samarbejde og dialog.
Afklare kommunale arealers inddragelse / anvendelse samt adgangs-stistystemer til
strand.
Udsende statuspapir og evt. afholde medlemsmøde.


Ad. 3 Regnskab og budget blev godkendt.

Ad. 4 Et medlem havde indsendt forslag for sent - jvf. § 8 i foreningens vedtægter.

Forslag om etablering af petanquebane(r). Tages op næste år.

På grund af bålpladsens nedlæggelse er ordensreglernes paragraf 9 og 13 ændret
Ændringen blev godkendt.


Ad. 5 Som ny kasserer blev valgt: Erik Beck, Siøvej 5.


Ad. 6 Til bestyrelsen blev Eric Antvorskov og Jan Jørgensen genvalgt.


Til suppleanter for bestyrelsen blev valgt:
1. Steen Olsen Thurøvej 19
2. Lotte Deifuss, Drejøvænget 1Ad.7 Til revisorer blev Jens Madsen genvalgt og Anne Paulsen Thurøvej 26, nyvalgt

Som revisorsuppleant blev Poul Erik Pedersen Siøvej 1, genvalgt.

AD. 8 Evt.

Formanden oplyste at man kan købe ekstra skraldesække ved skraldebilen.
Uoriginale skraldesække medtages ikke.

Eric Antvorskov efterlyste frivillige til renovering af brosektioner efter bronedtagningen.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden og gav ordet til formanden Else Reffstrup.
Else takkede dirigenten for god ledelse og ønskede alle en god sommer.

Referent: Eric Antvorskov