Horne Sommerland

Horne Sommerlands Grundejerforening

Referat af Generalforsamlingen fredag d. 4. juli 2003.

Pkt.1 | Pkt. 2 | Pkt. 3 | Pkt. 4 | Pkt. 5 | Pkt. 6 | Pkt. 7 | Pkt. 8

Formanden bød velkommen.


Ad 1. Valg af dirigent Top
Henning Aksglæde , Thurøvej 9, blev valgt til dirigent. HA konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig efter gældende regler.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Top
Bestyrelsen har arbejdet med praktiske opgaver med følgende overskrifter:

"Småhusreglement"- Hvad forlanger Fåborg kommune? Hvad gør man andre steder? Hvad gør vi? ( Dette punkt behandles senere.)

Hjemmeside for Horne Sommerland. Der er udarbejdet et forslag til hjemmeside af Knud Ole Reffstrup, Skarøvej 30. Yderligere under event.

Ordensreglerne. Ved sidste Generalforsamling "gik punktet tilbage" til bestyrelsen . Vi har nu barslet med et nyt forslag ud fra kommentarer fra grundejerne, og punktet bliver behandlet under punkt 4.

Bronedtagning. Første lørdag i oktober (5 /10) . Efter kaffe, boller og Gl Dansk gik vi i gang med nedtagningen, og mange grundejere var mødt frem til trods for det våde vejr. Frokosten blev derfor nydt på Knud Larsens loft (den nærmeste gård). Tak for husly, så vi kunne afholde dette vellykkede arrangement.

Græsslåning. Vi har i flere år haft en aftale med Kurt Rasmussen, Birkholmvej 11, om at slå græsstier på fællesarealet, så man enkelt og let kan komme til stranden. Kurt klarer arbejdet til Bestyrelsens fulde tilfredshed. Som sidste år blev de store græsarealer brakhøstet af maskinstationen "Egekærlund", hvilket vi gjorde for at beholde det høstede græs på arealet og bevare arealet som et naturligt areal. Det var også en billigere løsning, som vi var tilfredse med.

Privat græsslåning af dele af fællesarealet. Flere grundejere har "udvidet" deres sommerhusgrunde ved at græshøste dele af fællesarealet. Vi henstiller til, at man kun slår sit eget græs, selv om det måske er gjort i en god mening.

Bålplads og afbrænding

I mange år har vi haft en bålplads ( opsamlingsplads for grenafklip) på det vestlige område. Der er meget, der beskæres, klippes og fældes i løbet af en sæson..
Vi har undersøgt i Faaborg Kommune ( Teknisk Forvaltning ), hvilke afbrændingsbetingelser, der foreligger i sommerhusområdet.

  • Afbrænding af haveaffald skal ske i tidsrummet fra solopgang til solnedgang. Der må ikke afbrændes haveaffald i juni, juli, august og september- dog med undtagelse af Skt. Hans-aften!
  • Afbrænding skal ske på en sådan måde, at det ikke medfører ulemper for omgivelserne.
  • Det er tilladt at afbrænde rent træ (brænde) på bål i det fri UDEN tids- og årtidsmæssige begrænsninger, da denne form for afbrænding ikke betragtes som affaldsbrænding.
Derimod er det IKKE tilladt at aflæsse plastposer med andet affald på bålpladsen.
Gårdejer Knud Larsen har tidligere sørget for afbrænding et par gange om året, men Knud er imidlertid stoppet på grund af alder, som han selv udtrykker det. Jobbet er overtaget af Kurt Rasmussen. Kurt holder orden omkring bålpladsen, og hans job kan af og til være et meget utaknemmeligt job, idet der er kommet kommentarer og forslag fra forskellige grundejere, der alle har en mening om, hvordan Kurt bedst kan klare sit job. Bestyrelsen har besluttet, at Kurt kun har én arbejdsgiver- og det er Bestyrelsen. Alle andre, der har en mening om Kurts arbejde, bålpladsen eller det grønne område, må henvende sig til Bestyrelsen.
Med hensyn til afbrænding styrer Kurt det efter aftalte regler.
Vi har et par gange i løbet af foråret oplevet, at bålpladsen pludselig var antændt, og da det ikke var af Kurt, må det enten være selvantændelse eller af andre!
Kort sagt: Kurt og Bestyrelsen styrer afbrændingerne.

Lukning af bålpladsen fra Skt. Hans til 1. september.
Denne praksis vil vi genindføre, således at intet grenafklip m. m. kan afleveres på bålpladsen, men skal bortskaffes på anden vis.
Har man store mængder af grenafklip, kan man blot henvende sig til Lisbeth Henriksen på Faaborg Renovationsvæsen. Hun oplyser: at alle grundejere og foreninger kan få opstillet containere til indsamling af haveaffald, såfremt de kan fylde en container og kan garantere, at det kun er haveaffald, der kommes i.

Tjæresvineri. Fyns Amt har opsat advarselsskilte om tjæresvineri på Lyøvej 4. Der er en kraftig tjæreforurening, og man kan læse på skiltet, hvilke forholdsregler man bør tage på stedet.

Broopsætning. Til denne lejlighed var vejret heller ikke helt med os. Vi fik sat broerne op efter den traditionelle indledning med kaffe, hjemmebag og Gl. Dansk. Igen var Knud Larsen og hans kone meget gæstfrie, og reddede frokosten på ladeloftet .

Nye ejere. Disse bydes hjertelig velkomne, og samtidig vil vi gerne minde om, at sælgeren har pligt til at underrette foreningen om, hvem køberen er, således at Vedtægter m. m. kan sendes til denne.

Udsigtsbænke og bord/bænke-sæt. Der er i løbet af de sidste år indkøbt og opsat i alt 15 udsigtsbænke og 2 bord/bænke-sæt med grillsteder. Endvidere er alle vore vejskilte og "gangsti-skilte" blevet renoverede med ny maling, som kan ses.

Skt. Hansarrangementet 2002. Dette var en succes, og en del grundejere var mødt op til fællesgrillning og bål. Båltalen blev holdt af tidligere borgmester i Faaborg Alfred Andersen.

Faaborg Elforsyning. Inden for de næste par år vil elkabler blive nedgravet. Derefter vil vi tage stilling til en event. fornyelse af vejbelægningen.

Grundejernes kommentarer til beretningen:

Henning Sørensen, Egholmvej 12. Badebroen ved det offentlige strand er for dårlig. Der ønskes også bænke eller et bord/bænke-sæt her.
Bestyrelsen tager det op til overvejelse. Det forholder sig sådan, at Faaborg kommune afholder udgifterne til materialer til broen, som så sættes op af Grundejerforeningen.
Anton Søgaard, Hjortøvænget 1. Han udtrykte utilfredshed med, at beplantningen på vestarealet på fællesarealet var forsvundet. Bestyrelsen har taget det til efterretning.
Riehmann, Siøvej 8. ønskede, at bålpladsen blev åbnet igen. Flere andre grundejere støttede derefter dette synspunkt.
Ole Tryggedsson, Skarøvej 20 foreslog, at containere blev sat op på Vandværksgrunden.
Formanden fortalte, at grunden tilhørte Faaborg Kommune, men at han ville undersøge forholdene.
Der blev endvidere oplyst, at der var aflæsning af haveaffald ved komposteringspladsen i Svanninge.

Beretningen kom derefter til afstemning.
1 stemte imod, mens de øvrige stemte for Beretningen.


Ad 3. Aflæggelse af regnskab. Top
Kasserer Preben Andersen gennemgik først regnskabet. Han gjorde opmærksom på, at posterne "broer" og "græsslåning" var betalt 2 gange i løbet af perioden, hvor man i budgettet kun havde beregnet med én gang. Dette gav anledning til, at flere grundejere bad om, at budget og regnskab var i bedre overensstemmelse, hvorfor man ønskede en periodeafgrænsning.
Der blev stillet nogle opklarende spørgsmål.
Bålpladsens større beløb skyldtes, at vi havde fået en regning fra Faaborg kommune på kr. 20.000,- for fjernelse af rester fra bålafbrænding. Det viste sig, at der var kastet trærødder med meget jord på bålpladsen, som Kommunen så havde fjernet i en container. Vi har så senere fået forhandlet regningen ned til kr. 11.000,-.
Andet rep. og vedligeholdelse dækkede udgift til Faaborg Produktionsskole for bænke og skiltning.
Konklusionen blev, at budgettet måtte være realistisk i forhold til regnskabet.
Regnskabet blev efter en del kommentarer, også fra revisoren, taget til efterretning.

Budget og kontingentansættelse som uændret (600,-) blev godkendt.


Ad 4. Forslag fra Bestyrelsen og fra medlemmerne. Top
Bestyrelsen for Horne Sommerlands Grundejerforening anbefaler følgende administrationspraksis vedr. etablering af småhuse på Horne Sommerland:


"Småhusreglementets" bestemmelser følges med hensyn til småbygninger.

Der må opføres et "småhus" eller et udhus udover de tilladte bygninger (som er et sommerhus, en carport og et redskabsrum). Arealet af et "småhus" må højst være 10 kvadratmeter.

Afstanden til andre bygninger på samme matrikelnummer skal være mindst 2,5 meter og ingen dele af "småhusets" ydervægge eller tag må være mere end 2,7 meter over terræn.

Ingen bygninger må være tættere på skel end 1,5 m.Dette forslag blev vedtaget énstemmigt.

Erik Thode, Thurøvej 20 sikrede sig, at "Småhusreglementet" for Horne sommerland blev sendt ud med referatet. (Dette er hermed gjort).
A og c) Bestyrelsen havde udarbejdet forslag til nye Ordensregler, men et forslag fra Jørgen Jensen, Siøvej 19 berørte dette forslag.

Jørgen Jensens forslag var til pkt 6:

Maksimal hastighed på de private veje er 20 km. i timen.

Og til pkt. 13:

Afbrænding af affald må kun finde sted under rolige vindforhold fra den 30. september til den 31 maj og aldrig på en sådan måde, at afbrændingen er til gene for beboerne.
Der henstilles i øvrigt til, at man benytter de af bestyrelsen anviste bålplads.

Derefter fulgte en diskussion om de forskellige punkter.
Ang. hastigheden:
Forslag om 20 km/t blev frafaldet af forslagsstilleren.

Ole Tryggedsson, Skarøvej 20: ønskede en tilføjelse til 2). Hundeføreren bør sørge for, at hundens efterladenskaber fjernes øjeblikkeligt.
Generelt ønskede han også regler, som var realistiske og kunne overholdes. Derfor kunne nogle "skal" udskiftes med "bør".
Steen Andresen, Siøvej 23. opfordrede Bestyrelsen til at følge §7 i Vedtægterne og tage en runde for at se om beplantning og vedligeholdelse strider mod de for området gældende vedtægter.
Poul Erik Pedersen, Siøvej 1 foreslog, at Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lave justeringer ifølge Generalforsamlingen og sende disse ud med referatet. Forsamlingen tilsluttede sig dette. (Ordensreglerne er vedlagt dette brev).

Jørgen Jensen, Siøvej 19 havde et forslag om ændret dato for indsendelse af medlemmers forslag. Dette blev trukket tilbage af forslagsstilleren selv.

Steen Andresen,Siøvej 23 bad Bestyrelsen om at påse, at beplantningen og vedligeholdelsen ikke strider mod vedtægterne for området (iflg. Vedtægterne § 7).

Ad 5. Valg af formand eller kasserer. Top
 Preben Andersen blev genvalgt.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter. Top
Eric Antvorskov, Ærøvej 10 og Else Reffstrup, Skarøvej 30 blev begge genvalgt.
Jens Madsen, Skarøvej 8 1. suppleant
Birgit Hansen, Siøvej 25 2. suppleant

Ad 7. Valg af to revisorer og revisorsuppleant. Top
Erik Andersen og Jens Madsen er stadig revisorer.
Revisorsuppleant blev Poul Erik Pedersen, Siøvej 1

Ad 8. Eventuelt. Top
Knud Ole Reffstrup fortalte kort om hjemmesiden for Horne Sommerland. Ideer blev vist under det efterfølgende traktement, dog uden Inter-netadgang. Forsamlingen var meget positiv.

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden. Ole Olsen takke Henning Aksglæde for god ledelse og ønskede alle en god sommer.

Referent: Else Reffstrup.


August 2003.
 
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!