Horne Sommerland

Generalforsamling
Her finder du et udpluk af bestemmelser om generalforsamlingen. Den fuldstændige tekst finder du i foreningens vedtægter.
I forbindelse med generalforsamlingen er der mulighed for at hygge sig med foreningens medlemmer til kaffebord, der betales af foreningen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli måned i kommunens område.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemskartoteket anførte adresse.
Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne årsregnskab samt forslag til budget for indeværende år.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni.
Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsen.
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
6. Valg af formand i lige år og af kasserer i ulige år.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt
    Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.
Efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet til hvert enkelt medlem sammen med næstfølgende kontingentopkrævning.

Tidligere generalforsamlinger

Referater fra tidligere generalforsamlinger og udsendte materialer fra og med 2017 kan ses her (Kun for grundejere)
 

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!