Else Reffstrup
Oehlenschlægersvej 60
5230 Odense M
Tlf. 66 17 77 21 / 26 70 77 21
Else.reffstrup@skolekom.dk

Vedr. Sommerhusområdet Horne Sommerland, Faaborg Kommune

V i medsender hermed et tidligere sendt brev i kopi udfærdiget efter Faaborg Kommunes udkast, og vi vil gerne fastholde vores synspunkter heri. Det er tidligere sendt til Miljøministeriet i nov. 2004.

Dernæst vil Grundejerforeningen knytte yderligere kommentarer på baggrund af Ministeriets godkendelse af sommerhusområde ved Horne Sommerland, der nu er sendt til høring.

Vi må på det kraftigste protestere mod den massive udvidelse i det østlige område. Vi mener, at det har en markant betydning for landskabet. En så massiv bebyggelse vil være meget skæmmende for det dejlige naturområde på Horne Land både set fra land- og fra vandsiden.

Vi står meget undrende over for, at Ministeriet har udvidet området og samtidig ladet hånt om skovbyggelinie mod øst, stendiger og fredede gravhøje. Det må da forhåbentlig være en fejl!!! Endvidere findes der en svinefarm med ca. 160 dyreenheder. Vi finder, at de 250 m's afstandskrav fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg vil gøre det umuligt at udlægge sommerhuse i denne del af området, så længe der er produktion af svin på gården. (Bestemmelserne fremgår af § 3 og § 4 i "Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.").

Strandadgangen er som tidligere nævnt meget begrænset for den nye udstykning, da kun et mindre areal er offentligt, ydermere får den stærkt udvidede østlige del langt til vandet, da deres eneste adgangsvej vil være Lyøvej.

 

På bestyrelsens vegne